Pielęgniarki

PielęgniarkiW placówce podstawowej opieki zdrowotnej dużą rolę odgrywa praca pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Świadczenie obejmuje kompleksową opiekę nad pacjentem i całą jego rodziną. Między innymi pielęgniarki przeprowadzają domowe wizyty patronażowe u niemowląt a w przychodni badania przesiewowe u dzieci starszych. Biorą udział w profilaktyce chorób takich jak otyłość (edukacja prozdrowotna), choroby układu krążenia (pomiar ciśnienia tętniczego krwi), gruźlicy (wywiad z pacjentem) a także w profilaktyce chorób zakaźnych przeprowadzając szczepienia ochronne. Świadczenia lecznicze polegają na wykonywaniu iniekcji, opatrunków, inhalacji i innych, zarówno w gabinecie jak i w domu chorego. Stałym elementem pracy pielęgniarki jest pobieranie materiałów do badań diagnostycznych. Do obowiązków należą również świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności osobom, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej pracującej w podstawowej opiece zdrowotnej obejmują kompleksową i pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką. Położna obejmuje opieką kobiety w każdym okresie życia. Prowadzi edukację w zakresie planowania rodziny a potem obejmuje opieką ciężarną w okresie ciąży i połogu udzielając wskazówek dotyczących opieki nad noworodkiem i niemowlęciem do końca drugiego miesiąca życia. Później opiekę nad niemowlęciem sprawuje pielęgniarka. Do obowiązków położnej należy opieka w chorobach ginekologicznych szczególnie w okresie po operacjach ginekologicznych bądź onkologiczno-ginekologicznych. Działania lecznicze polegają na wykonywaniu zleconych przez lekarza iniekcji i zabiegów. Położna prowadzi również edukację kobiet dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi ( nauczanie samobadania piersi).

W naszej przychodni pielęgniarki i położna cały czas podnoszą swoje kwalifikacje przez samokształcenie i uczestnictwo w kursach i szkoleniach aby lepiej służyć pacjentom.


Pielęgniarki

  • mgr piel. Katarzyna Łuczyniec – pielęgniarka koordynująca, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, specjalista anestezjologii i intensywnej opieki, specjalista pediatrii
  • st. piel. Małgorzata Ruchowska – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
  • st. piel. Jadwiga Jakubiak-Gidzińska – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Położne

  • lic. poł. Teresa Rogala – położna środowiskowo-rodzinna