Skierowania do specjalistów

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w ramach NFZ są udzielane na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – POZ lub lekarza z poradni specjalistycznej (AOS). Pacjent ma prawo wybrać specjalistę we wszystkich placówkach działających w ramach ubezpieczenia zdrowotnego czyli mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do Poradni:

  • ginekologiczno-położniczej
  • stomatologicznej
  • wenerologicznej
  • onkologicznej
  • psychiatrycznej

Skierowanie nie jest wymagane od osób:

  • chorych na gruźlicę
  • zakażonych wirusem HIV
  • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
  • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ lub lekarza specjalisty), wyjąwszy nagłe przypadki.

W przypadkach nagłych pacjenci mogą zgłaszać się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – SOR.

Od 2015 roku pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych
od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.