Dokumentacja medyczna

Pacjent ma prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej.

Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja zostaje przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzonych na koszt osoby występującej o nią.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulowane są m.in. przez następujące akty prawne:

  • Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz.U.2017 r, poz.1318 z późn.zm.);
  • Ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.160);
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz.2069);
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 .08.2011 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (tj. Dz.U. 2016 r. poz.849 ze zm.);
  • Ustawą z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1866 ze zm.).
  • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dn. 11.09.2015 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz.1170 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.10.2016 r. w sprawie informacji udzielanych Zakładom Ubezpieczeń Społecznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1754).

Kontakt

Znajdź nas

Formularz kontaktowy