Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (..);

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii
w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy
w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…).


Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulowane są m.in. przez następujące akty prawne:

  • Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz.U.2017 r, poz.1318 z późn.zm.);
  • Ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.160);
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz.2069);
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 .08.2011 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (tj. Dz.U. 2016 r. poz.849 ze zm.);
  • Ustawą z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1866 ze zm.).
  • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dn. 11.09.2015 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz.1170 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.10.2016 r. w sprawie informacji udzielanych Zakładom Ubezpieczeń Społecznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1754).

Uwaga

Osoby korzystające z sieci Orange, z powodu tymczasowej awarii operatora, mają zmieniony numer do naszej przychodni  do czasu naprawy.

Dla pozostałych pacjentów numer pozostaje niezmieniony.

Nowy Numer

Uwaga nastąpiła zmiana numerów telefonicznych do Rejestracji, obecnie, aby dodzwonić się do Przychodni proszę wybrać numer: